STATUTUL CENTRULUI DE ANALIZA INTEGRATA SI MANAGEMENT TERITORIAL

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Denumirea centrului: Centrul de Analiza Integrată și Management Teritorial, denumire reprezentată în continuare prin acronimul CAIMT.
Art.2 CAIMT este o entitate de cercetare ştiinţifică aplicativă, aflată în subordinea Universităţii din București, constituit în cadrul Facultăţii de Geografie, prin hotărârea Senatului Universităţii din București, în conformitate cu Strategia Universităţii din București, a Facultăţii de Geografie, şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind înfiinţarea centrelor de cercetare în instituţiile de învăţământ superior.
Art.3 CAIMT este o structură autonomă, fără personalitate juridică, cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional.
Art.4 Sediul CAIMT se află în cadrul Universităţii din București, Facultatea de Geografie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, cam. 416, 010041, București, România.
Art.5 CAIMT se înfiinţează pe o perioadă nedeterminată.
Art.6 Constituirea CAIMT este realizată de către membrii fondatori prin semnarea actului de constituire.
Art.7 Până la organizarea de alegeri generale conducerea CAIMT va fi asigurată de un director ales de către membrii fondatori din rândul acestora. Acesta va avea ca şi atribuţii organizarea activităţii Centrului.
Art.8 Organizarea alegerilor generale va avea loc în momentul în care CAIMT va avea un număr minim de 20 de membri activi.
Art.9 Prezentul statut este adoptat de Consiliul CAIMT al membrilor fondatori şi aprobat de Consiliul facultății, precum și de către comisia de specialitate a Senatului Universității din București.

CAPITOLUL 2. SCOP ŞI OBIECTIVE

Art.10 Scopul CAIMT:
a) CAIMT are drept scop dezvoltarea unor programe de cercetare avansată fundamentală și aplicativă, și antrenarea studenților și absolvenților în cercetarea științifică.
Art.11 Obiectivele și activitățile CAIMT:
Obiectivele CAIMT sunt:
a) Atragerea de fonduri pentru susținerea unor programe de cercetare avansată în analiza integrată și managementul teritoriului.
b) Diseminarea rezultatelor științifice la nivelul fluxului internațional de publicații.
c) Impunerea unui standard științific în cercetarea avansată și managementul teritoriului, în conformitate cu standardele internaționale consacrate.
d) Dezvoltarea și promovarea unor metodologii de analiză integrată a teritoriului.
e) Dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale.
Art.12 Activităţile CAIMT pot fi grupate în cinci categorii: cercetare, diseminare, formare, proiectare și consultanță. Punctual acestea vor consta în:
a) Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare științifică.
b) Elaborarea și implementarea de proiecte de formare a specialiștilor în cercetarea și managementul teritoriului.
c) Realizarea de studii de specialitate în conformitate cu obiectivele CAIMT.
d) Elaborarea de proiecte de amenajarea teritoriului şi urbanism.
e) Organizarea de training-uri, cursuri de specializare și sesiuni de formare.
f) Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţilor științifice.
g) Acordarea de consultanţă în conformitate cu obiectivelor CAIMT.
h) Alte activităţi în conformitate cu obiectivele CAIMT.

CAPITOLUL 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art.13 Membrii CAIMT:
a) Pot fi membri CAIMT cadre didactice cu activitatea de bază în Universitatea din București care desfăşoară activități de cercetare, diseminare, formare, proiectare și consultanță în conformitate cu obiectivele prevăzute la Art. 11.
b) Studenții din ciclurile I și II, precum și doctoranzii, pot face parte din CAIMT, pe bază de voluntariat sau angajați, pe perioada implicării în proiecte aflate în implementare.
c) Pot fi cooptaţi în cadrul CAIMT membri din afara Universității din București, pentru acoperirea unor domenii de expertiză necesare în proiecte aflate în curs de implementare.
d) Sunt consideraţi membri fondatori ai CAIMT cei care au semnat actul de constituire și/sau au completat o cerere de adeziune aprobată de conducerea CAIMT și recomandări ale altor doi membrii ai CAIMT.
e) CAIMT poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate, care prin activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului național și internațional.
f) Cererea de primire ca membru al Centrului este aprobată prin vot secret de Consiliul CAIMT, cu majoritate simplă de voturi.
g) Nu se face nici o diferenţă între membrii fondatori şi cei admişi ulterior în CAIMT, toţi având calitatea de membru.
h) Renunţarea la calitatea de membru se face prin cerere scrisă înaintată spre aprobare Consiliului CAIMT.
i) Statutul de membru activ al centrului va înceta de drept după ce persoana îşi va realiza descărcarea de sarcină şi lichidarea privind posesia unor bunuri deţinute din patrimoniul CAIMT.
Art.14 Condiţiile de activare în cadrul CAIMT.
Orice persoană care doreşte să activeze în cadrul CAIMT trebuie:
a) Să-şi însuşească prevederile Statutului şi Regulamentului de funcţionare.
b) Să se angajeze cu bună credinţă că va contribui la dezvoltarea CAIMT.
c) Să fie acceptat prin hotărârea Consiliului CAIMT.
Art.15 Drepturile membrilor CAIMT:
a) Să aleagă şi să fie ales în organele de conducere.
b) Să iniţieze şi să dezvolte programe de cercetare şi alte acţiuni în domeniul CAIMT.
c) Să iniţieze şi să dezvolte, cu acordul Consiliului CAIMT, relaţii de colaborare ştiinţifică.
Art.16 Obligaţiile membrilor CAIMT:
a) Să informeze şi să supună Consiliului CAIMT proiecte de cercetare sau propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele CAIMT.
b) Să dea dovadă de fidelitate, solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările conducerii CAIMT.
c) Să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor CAIMT.
d) Să nu facă parte din alte centre de cercetare din ţără sau străinătate.
Art.17 Calitatea de membru al CAIMT de cercetare încetează la cerere. Orice membru se poate transfera la cerere în alt centru sau poate renunţa la calitatea de membru al CAIMT în urma unei cereri scrise.
Art.18 Calitatea de membru al Centrului de cercetare poate fi retrasă numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunării Generale CAIMT, luată prin vot secret cu un număr de voturi egal cu ⅔ din numărul membrilor CAIMT.
Art.19 Pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor Statutului sau a realizării cu superficialitate a sarcinilor încredinţate, se aplică dispoziţiile Codului Muncii şi prevederile legale din domeniu.

CAPITOLUL 4. ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA CAIMT

Art.20 Organigrama CAIMT:
a) Adunarea Generală.
b) Consiliul CAIMT.
c) Directorul general CAIMT.
d) Director ştiinţific.
e) Director administrativ.
f) Secretar ştiinţific.
Art.21 Adunarea Generală este compusă din toţi membri săi activi şi din membri onorifici. Adunarea Generală se reuneşte o dată pe an şi ori de câte ori este convocată de către Consiliul CAIMT, sau la cererea a cel puţin 2/3 din membrii săi. Adunarea Generală este statutară dacă sunt prezenţi 2/3 din membrii Centrului. În cazul neîndeplinirii cvorumului de 2/3 din membrii Centrului, va fi convocată o nouă Adunare Generală în cel mult 5 zile, la care este necesar un cvorum de ½ plus unu din membrii Centrului.
Art.22 Atribuţiile Adunării Generale :
a) Analiza rapoartelor Consiliului Administrativ asupra activităţii CAIMT şi a situaţiei financiare.
b) Votarea bugetului şi a programelor de cercetare.
c) Aprobarea noilor cereri de adeziune.
d) Alegerea şi aprobarea membrilor Consiliului CAIMT.
e) Reînoirea mandatului membrilor Consiliului CAIMT.
f) Ratificarea tuturor acţiunilor CAIMT pentru care puterile statutare ale Consiliului sunt insuficiente.
g) Votarea Statutului cu toate modificările ulterioare ale acestuia.
Art.23 Modalităţi de vot:
a) Fiecare membru al Adunării Generale are dreptul la mandate nelimitate.
b) Deciziile ordinare se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, cu voturile exprimate valabil, în condiţiile de satisfacere a cvorumului (2/3 din totalitatea membrilor, la prima convocare a Adunării Generale, şi ½ plus unu din membrii Centrului, la a doua convocare a Adunării Generale).
c) Deciziile asupra modificării Statutului sau asupra dizolvării Centrului se iau cu o majoritate absolută de ¾ din totalul membrilor prezenţi.
Art.24 Convocarea Adunării Generale:
a) Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 15 zile înainte de desfăşurare.
b) Consiliul CAIMT, prin intermediul secretariatului, are ca sarcină să aducă la cunoştinţa membrilor Adunării Generale ordinea de zi, precum şi toate materialele supuse deliberărilor.
Art.25 Organele de conducere şi administrare:
a). Consiliul CAIMT.
b) Directorul general CAIMT.
c) Director ştiinţific.
d) Director administrativ.
e) Secretar ştiinţific.
Art.26 Organul deliberativ al Centrului de cercetare este reprezentat de Consiliul CAIMT.
Art.27 Consiliul CAIMT, format din 5 - 9 membri, aleşi de Adunarea Generală pe o perioada de 4 ani, asigură conducerea executivă şi administrarea CAIMT.
Art.28 Alcătuirea Consiliului Administrativ Consiliul CAIMT este format din:
a) Directorul general CAIMT.
b) Director ştiinţific.
c) Director administrativ.
d) Secretar ştiinţific
Art.29 Reuniunile Consiliului Administrativ
a) Consiliul CAIMT se reuneşte de trei ori pe an sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Directorului general CAIMT sau la cererea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor CAIMT.
b) Prezenţa a ⅔ din totalul membrilor săi este necesară pentru a asigura validitatea deliberărilor.
c) Deciziile sunt luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul Directorului general CAIMT este decisiv. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii CAIMT.
Art.30 Administrare:
a) Activitatea CAIMT se organizează şi realizează în conformitate cu Hotărârile Consiliului CAIMT.
Art.31 Conducerea operativă a Centrului de cercetare este asigurată de Directorul General CAIMT.
Art.32 Modalităţi de alegere a Directorului general CAIMT:
a) Alegerea Directorului Centrului se realizează de către Adunarea Generală prin majoritatea absolută a membrilor prezenţi (¾ din totalitatea membrilor), cu voturile exprimate valabil, în condiţiile de satisfacere a cvorumului (2/3 din totalitatea membrilor). Consiliul Facultăţii de Geografie este informat de decizia Adunării Generale.
b) Directorul general trebuie să aibă gradul de profesor, conferenţiar universitar sau cercetător I, II.
c) În funcţia de Director general poate fi ales un membru activ al Centrului de cercetare, cadru didactic sau cercetător, care posedă o bogată experienţă ştiinţifică şi face dovada unei exemplare conduite profesionale şi umane.
d) În prealabil acesta trebuie să-şi depună candidatura şi platforma-program cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor pentru consultare publică. Platforma program va fi afişată pe site-ul Centrului de cercetare şi la sediul acestuia pentru consultare şi dezbatere.
e) Directorul general este ales pentru un mandat de 5 ani. Numărul de mandate este nelimitat.
Art.33 Atribuţiile Directorului CAIMT:
a) Reprezintă CAIMT în toate acţiunile vieţii civile în cadrul Universităţii precum şi în exteriorul acesteia pe plan intern şi internaţional.
b) Convoacă şi conduce Adunarea Generală şi reuniunile Consiliului CAIMT.
c) Are calitatea de a reprezenta în justiţie CAIMT, dacă este cazul.
d) Are responsabilitatea de a aduce la cunoştinţa autorităţilor interesate în intervalul de timp legal orice schimbare survenită în administrarea sau conducerea CAIMT.
e) Are calitatea de coordonator ştiinţific principal al CAIMT.
f) Are responsabilitatea de atragere de fonduri, resurse umane şi financiare pentru dezvoltarea CAIMT.
g) Urmăreşte aplicarea Statutului şi a regulamentelor interne de funţionare a CAIMT.
Art.34 Directorul general CAIMT propune Adunării generale directorul ştiinţific, directorul administrativ şi secretarul ştiinţific.
Art.35 Departamentele CAIMT:
a) Compartimentele CAIMT au o structură flexibilă, adecvată la necesităţile activităţilor care se derulează pe baza unor contracte de cercetare şi proiectare sau a unor oportunităţi şi includ cadre didactice, cercetători ştiinţifici, proiectanţi de specialitate autorizaţi, doctoranzi, masteranzi.
Art.36 Structura departamentelor CAIMT:
a) Departamentul de cercetare-consultanţă: Acesta se ocupă cu cercetarea ştiinţifică aplicativă şi inovare prin transfer în domeniile de competenţă ale CAIMT şi este compus din cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi studenţi masteranzi. De asemenea acesta se ocupă cu elaborarea de proiecte în care CAIMT are competenţe recunoscute.
b) Departamentul de formare a resurselor umane: Acesta se ocupă cu organizarea de training-uri, cursuri de specializare, şcoli de vară.
c) Departamentul diseminare standarde: realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele CAIMT, organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde). Acesta este compus din cadre didactice, experţi externi, doctoranzi.
Art.37 Coordonarea departamentelor CAIMT:
a) Coordonarea activităţii departamentelor CAIMT este realizată de către şefii de departament. Aceştea sunt aleşi de către Adunarea Generală în şedinţă extraordinară la propunerea Directorului general CAIMT prin majoritatea simpla a membrilor prezenţi, cu voturile exprimate valabil, în condiţiile de satisfacere a cvorumului (½ din totalitatea membrilor).
b) În funcţia de şef de departament pot fi aleşi membri ai CAIMT, cadre didactice şi cercetători, care posedă o bogată experienţă ştiinţifică şi fac dovada unei exemplare conduite profesionale şi umane.
Art.38 Atribuţiile şefilor de departament:
a) Coordonarea activităţii departamentului în conformitate cu specificul acestuia.
b) Participarea la şedinţele Consiliului CAIMT la invitaţia Directorului general.
c) Întocmirea de planuri, programe, rapoarte de cercetare şi activitate a compartimantului.
d) Monitorizarea activităţii personalului şi pontarea acestuia.
e) Reprezentarea departamentului în raport cu CAIMT.
Art.39 Mandatul unui şef de compartiment este de 5 ani.
Art.40 Se pot înfiinţa noi compartimente şi se pot desfiinţa sau comasa cele existente, la propunerea Consiliului CAIMT sau a membrilor CAIMT, în conformitate cu dispoziţiile finale privind modificarea prezentului statut.
Art.41 Secretarul ştiinţific al CAIMT este ales pentru un mandat de 5 ani de către Adunarea Generală dintre membrii activi ai centrului, la propunerea Directorului general.
Art.42 Atribuţiile Secretarului ştiinţific:
a) Întocmeşte documentele cu privire la activitatea centrului, publicaţii, situaţia economico-financiară.
b) Coordonează activitatea secretariatului ştiinţific.
c) Preia prin delegare atribuţiile Directorului general în absenţa acestuia, sau a oricărui membru al consiliului la propunerea Directorului general.
Art.43 Gestiunea economico-financiară:
a) Gestiunea economico-financiară a Centrului de cercetare se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Consiliul CAIMT împreună cu responsabilui economico-financiar al Universităţii asigură administrarea bugetului CAIMT.
Art.44 Controlul gestiunii CAIMT se exercită de către contabilul şef al Universităţii din Bucuresti, de compartimentul de audit intern şi dacă este cazul de auditori externi.
Art.45 Atribuţiile Directorului CAIMT:
a) Reprezintă CAIMT în toate acţiunile vieţii civile în cadrul Universităţii precum şi în exteriorul acesteia pe plan intern şi internaţional.
b) Convoacă şi conduce Adunarea Generală şi reuniunile Consiliului CAIMT.
c) Are calitatea de a reprezenta în justiţie CAIMT, dacă este cazul.
d) Are responsabilitatea de a aduce la cunoştinţa autorităţilor interesate în intervalul de timp legal orice schimbare survenită în administrarea sau conducerea CAIMT.
e) Are calitatea de coordonator ştiinţific principal al CAIMT.
f) Are responsabilitatea de atragere de fonduri, resurse umane şi financiare pentru dezvoltarea CAIMT.
g) Urmăreşte aplicarea Statutului şi a regulamentelor interne de funţionare a CAIMT.

CAPITOLUL 5. FINANŢARE ŞI PATRIMONIU

Art.45 Finanţarea CAIMT:
Finanţarea CAIMT se realizează prin aport complex, astfel:
a) Venituri din activităţi proprii: realizate din contracte de cercetare şi proiectare, consultanţă şi evaluare, expertize tehnice, venituri din organizarea unor manifestări ştiinţifice, taxe de şcolarizare pentru training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară.
b) Donaţii, finanţări şi sponsorizări, în lei şi în valută de la persoane fizice sau juridice române sau străine.
c) Donaţii de bunuri materiale necesare şi utile CAIMT, primite de la persoane fizice sau juridice române sau străine. Toate aceste fonduri vor fi cheltuite în conformitate cu obiectul de activitate.
Art.46 Patrimoniul CAIMT
a) Patrimoniul CAIMT este constituit din echipamente, instalaţii, software, cărţi şi alte documentaţii obţinute din contracte de cercetare ştiinţificã, din alte fonduri obţinute în urma activităţii prevăzute prin acest statut, precum şi din granturi şi proiecte câştigate prin licitaţii publice, de la instituţii din ţară şi străinătate.
Art.47 Universitatea din Bucureşti asigură constituirea patrimoniului iniţial, utilizarea bazei materiale şi, prin calitatea sa de persoană juridică, asigură facilităţi de ordin tehnic, economic şi juridic.
Art.48 CAIMT are uzufructul echipamentelor precum şi a altor bunuri achiziţionate prin programele de cercetare proprii, pe toată durata existenţei sale, acestea făcând parte din patrimoniul Universităţii din Bucureşti.
Art.49 Accesul la folosirea resurselor materiale şi umane ale CAIMT este posibilă pentru utilizatori externi prin semnarea unui accord de colaborare.
Art.50 Utilizarea resurselor:
Resursele atrase sunt destinate să asigure:
a) Salariile personalului.
b) Cheltuielile de funcţionare.
c) Finanţarea investiţiilor.
d) Materiale necesare funcţionării.
e) Perfecţionarea resursei umane: formarea şi perfecţionarea membrilor centrului prin participarea la cursuri şi schimburi de experienţă în ţară şi străinătate, participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
f) Diseminarea rezultatelor cercetării: organizarea de manifestări ştiinţifice proprii, editare de carte şi reviste.
g) Finanţarea întreţinerii şi înlocuirii mijloacelor fixe.

CAPITOLUL 6. ASOCIERE ŞI COLABORARE

Art.51 În vederea participării la proiecte de cercetare şi proiectare interne şi internaţionale de anvergură CAIMT îşi rezervă dreptul la asociere cu alte centre de cercetare similare din ţară sau străinătate, respectiv alte persoane juridice reprezentate de institute de cercetare, SRL-uri, SA-uri, prin intermediul Universităţii din Bucureşti ca şi persoană juridică în baza temeiului legal enunţat de Codul Comercial (art. 251-256) - Asocierea în participaţiune -, Codul Fiscal (art. 28 şi art. 86) precum şi de Normele de aplicare a Codului Fiscal.
Art.52 Reglementarea asocierii în participaţiune se va realiza prin intermediul unui contract de asociere în care se vor detalia toate aspectele juridice ale asocierii.
Art.53 Contractul de asociere în participaţiune devine legal numai după semnarea ambelor părţi contractante.
Art.54 Pentru realizarea programelor de cercetare la care există finanţare, pe perioada desfăşurării programelor, pot participa şi alte cadre didactice sau/şi cercetători, studenţi masteranzi, doctoranzi, din Universitatea din Bucureşti, din alte centre universitare şi de cercetare, precum şi cercetători din instituţiile cu care s-au incheiat parteneriate.
Art.55 Consiliul CAIMT poate angaja temporar personal de cercetare din exterior pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în condiţiile legii şi ale Universităţii din Bucureşti. Remunerarea se va face din resursele proprii.

CAPITOLUL 7. DISPOZIŢII FINALE

Art.56 CAIMT poate avea însemne proprii, diferite de cele ale facultăţii.
Art.57 Recunoaşterea juridică a actelor şi documentelor emise de către CAIMT se va realiza prin semnătura Directorului general şi semnătura Rectorului Universităţii din Bucureşti şi ştampila unităţii.
Art.58 Baza informaţională a CAIMT este confidenţială şi doar pentru uz intern în scopul cercetării şi proiectării.
Art.59 Sustragerea de informaţii din Baza de date a CAIMT de către membrii CAIMT fără acordul Consiliului CAIMT, în scopul valorificării acestora în alte scopuri decât cele în interesele CAIMT, se consideră o încălcare flagrantă a prezentului Statut şi poate atrage după sine excluderea.
Art.60 Dizolvarea CAIMT poate fi decisă de Adunarea Generală a CAIMT, care va informa Consiliul Facultăţii de Geografie de acest fapt printr-o informare scrisă.
Art.61 Lichidarea CAIMT şi a mijloacelor fixe şi mobile se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.62 Modificări ale Statutului Centrului de cercetare sunt posibile numai cu avizul Adunării Generale.
Art.63 Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de Consiliul CAIMT, sau prin petiţie semnată de cel puţin 10 % din membrii. Amendamentele la prezentul Statut vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puţin ⅔ din numărul membrilor CAIMT.
Art.64 CAIMT îşi începe activitatea în urma aprobării funcţionării de către Consiliului Facultăţii de Geografie şi a Senatul Universităţii din Bucureşti.
Art.65 Prezentul Statut, aprobat de Consiliului Facultăţii de Geografie şi a Senatul Universităţii din Bucureşti, devine cadru de funcţionare al CAIMT.